Now established as English Words

Random House Websters Dictionary has formally admitted the following words and phrases, into the English language: Jagannath, pukka, bhakti, maya, samsara, kama, nirvana, chakra, sutra, mukti, moksha, mantra, guru, yoga, karma, Hare Krishna, Radha, Rama, Sita, Hanuman, Lakshmi, Vishnu, Shiva, Brahma, Krishna, Ganesha, Sarasvati, Kali, naraka, treta yuga, dvapara yuga, satya yuga, kali yuga, vaisya, sudra, kshatriya, brahmana, Vedanta, sannyasi, varna, prana, brahmachari, and gayatri. And there are many others.